AKON'NY HIRAN'NY MATOY

Nampidirin'i betroka | 6 Mar, 2010

Variana ery ahonisavasava ny raki-tsary niely tao amin'ny facebook mikasika an'iny sehatry ny"ALIN'NY MATOY" iny. Dia tena fety tokoaanie ny teny ! Resy lahatra aho fa mbola betsaka ny Malagasy voasarik'irenyangalin-tononkalo ireny. Manontany tena ihany anefa aho fa sao dia nohon'nymaha matotra sy be traikefa an'ireo nanafana ny lanonana no nahabetsaka nyolona ?

 

Raha todihana dia anisan'ireo galifantsin'ny tononkalo malagasy izy telolahy matoy ireo. Tsy zoviana amin'ny maro i Nalisoa Ravalitera, izaympampianatra teny malagasy, anisan'ireo nanoratra ny boky fiton'ny FARY MAMY,efa nosedrainay tany amin'ny bakalorea aza ny poeziany. I Om'Guy indray moa diatsy zoviana fa lehiben'ny tarika NY AINGA. Fantatsika loatra ny hakanton'nytononkiran'izany tarika izany. I Ranoe indray dia ialako tsiny fa tsy diafantatro loatra ankoatra ny anarany resahana matetika amin'ny gazety syOnjam-peo.

Raha ny amin'nympijery indray dia nahavariana tokoa fa raha mbola tsy nivoha akory nyvaravaran'ny C.G.M. dia efa maro no nilahatra teny ivelany. Fantatra loatra moafa zavatra tena mahaliana tokoa no ilaharan'ny olona raha tsy hiresaka afa-tsyny filaharam-bary isika. Tao anatiny indraynony avy eo dia hiboka olona hatrany amin'ny varavarana ka hatreo an-tongotryny sehatra. Maro araka izany no tsy nahazo seza fa nitalapetraka na nitsangana.Tanora no betsaka ary nilamina tokoa izy ireo satria na ireo tsy nahazo sezaaza dia samy nangilan-tsofina avokoa tao anaty fahatoniana, izany no tongaamin'ny fitenenana hoe ny feon-dalitra aza re. Nandray anjara tokoa ny mpijery,tsy tamin'ny alalan'ny tehaka sy tsikitsiky ihany fa tamin'ny tsangan-tanana,tamin'ny fandraisana an-tsoratra ny zavatra mivaingana tamin'ny fampisehoana.

 

Raha fintinina amin'ny teny fohy dia olon'ny fo ny Malagasy na diafahita amin'ny fiainana andavanandro aza ny adilahy sy ny hazakazakaarahan-tosika isankarazany. Misy ihany ny fotoana hilantoana sy hiatoana arakailay fampisehoan'i Avelo Nidor sy Tahirintsoa ary Solofo José mitondra nylohanteny hoe "FOTOANA MIHANTONA". Tsy ny tononkalon'ireo ngezalahyefa nodimandry ihany tahaka an-dry Dox, Rabearivelo, Rado sns akory nomahasarika ny olona fa efa nanangana olona "MATOY" vaovao ny mpakafytononkalo. Ilain'ny mpijery tokoa ny mihaona mivantana amin'ireny olona ireny. Etoam-pamaranana aho dia te hamaly ilay fanontaniana napetrako teny amboalohany. Tsia,tsy ny hiran'ny  matoy ihany akory no mahasarika ny olon'ny fo satriaisaky ny miaka-tsehatra, na ny mpiray Faribolana na ny Havatsa dia mahavorympakafy avokoa.

Ankoatra ny faccebook dia miresaka momba an'ity sehon'ny Sandratra itykoa ny tranonkalan'ny Poeta Malagasy.

 

«Mialoha   1 2 3